Karierni razvoj

Ljudje predstavljajo enega temeljnih pogojev za doseganje razvojno naravnanih ciljev podjetja. Odgovorno ravnanje z ljudmi ter odgovorno opravljanje dela slehernega posameznika v podjetju sta zagotovilo napredka in razvoja podjetja.
Znanje in izkušnje o izdelovanju visokokakovostnih jekel predstavlja osnovo za naš obstoj in nadaljnji razvoj. Zavedamo se, da lahko podjetje zahtevne cilje dosega le z ljudmi, ki so zavzeti za delo, imajo znanja in so motivirani za lasten razvoj. Zato skrbimo za usposobljenost vseh zaposlenih ter spodbujamo in usmerjamo nadaljnji razvoj zaposlenih.


Že desetletja vlagamo v znanje in strokovni razvoj zaposlenih.

Štipendiramo bodoče kadre v programih, ki izobražujejo metalurške poklice, že zaposlenim pa preko vključitve v študij ob delu omogočamo pridobitev formalne izobrazbe, ki podpira njihov osebni strokovni razvoj.
Želimo, da se zaposleni v svojem delovnem okolju počutijo dobro, zato spodbujamo dobre medosebne odnose, temelječe na spoštljivi in odprti komunikaciji. Prizadevamo si za vzpostavljanje dobre organizacijske klime, ki podpira doseganje ambiciozno zastavljenih ciljev podjetja.

Svojim sodelavcem omogočamo karierni razvoj. Pri mlajših sodelavcih želimo prepoznati njihove talente in želje ter jih ciljno usmeriti in podpreti pri kariernem razvoju.

Zavedamo se, da brez razvoja posameznikov, ni razvoja podjetja. Znanje, izkušnje in motiviranost zaposlenih so za razvoj SIJ Metala Ravne, ključnega pomena.

Skrbimo za visoko stopnjo funkcionalne usposobljenosti zaposlenih, kakor tudi za nadgrajevanje nivoja strokovnih znanj. Strokovnjakom omogočamo izobraževanja doma in v tujini, za vodje pa organiziramo izobraževanja, ki podpirajo razvoj njihovega vodstvenega potenciala in postavljajo standarde dela z ljudmi.

Zaposlene, ki izkažejo interes za nadaljnje izobraževanje, ciljno usmerjamo v formalne izobraževalne programe študija ob delu in tako skrbimo za strokovni razvoj zaposlenih in razvoj znanja v podjetju.  

 

SIJ Metal Ravne dosledno sledi zakonodaji in veljavnim kolektivnim pogodbam ter nadurno delo plačuje z ustrezno višjimi plačili, prav tako pa za plačila uporablja samo denarna sredstva.